Insipro

sklep

Regulamin sklepu internetowego

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach Sklepu.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu https://insipro.pl/regulamin-sklepu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.
 3. Klientami Sklepu mogą być Konsumenci oraz Przedsiębiorcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronie Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.

DEFINICJE

Następujące zwroty i wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

  1. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
  3. Klient – osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca w Sklepie Umowę sprzedaży;
  4. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
  5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 KC;
  6. Koszyk – Usługa elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów lub Usług, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych Towarów lub Usług oraz wszystkich Towarów lub Usług łącznie, kosztów wysyłki. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży;
  7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 KC;
  8. Regulamin – niniejszy dokument;
  9. Sklep – prowadzona przez Sprzedawcę platforma teleinformatyczna (system informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług), dostępna pod adresem insipro.pl/sklep umożliwiająca Użytkownikom: zapoznanie się z Towarami lub Usługami, w tym z ich cenami i dostępnością, zawarcie Umowy sprzedaży, umów świadczenia usług elektronicznych,
  10. Sprzedawca – Jarosław Bałuka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INSIPRO Jarosław Bałuka w Krakowie przy ul. Ślicznej 30/71, NIP 9441363593;
  11. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży;
  12. Umowa sprzedaży – zawarta na zasadach określonych w Regulaminie w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą umowa sprzedaży Towaru lub Usługi na odległość;
  13. Usługa – określona przez Sprzedawcę usługa sprzedawana oddzielnie lub łącznie z Towarem;
  14. Usługi elektroniczne – usługi świadczone w Sklepie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287);
  16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
  17. Użytkownik – każdy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie;
  18. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość Umowy sprzedaży Towaru lub Usługi prezentowanych w Sklepie oraz zawierające dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10;
  3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies;
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 2. Złożenia Zamówienia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 4. W Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronie Sklepu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami ogólnie przyjętymi w sieci Internet.
 6. Złożenie Zamówienia wymaga dobrowolnej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca, w celu skorzystania ze Sklepu, umożliwia Użytkownikom korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych: Koszyka i Formularza zamówienia.
 2. Klient rozpoczyna korzystanie z Koszyka z momentem dodania pierwszego Towaru lub Usługi do Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.

SPRZEDAŻ TOWARÓW LUB USŁUG

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, o ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej.
 2. Ceny Towarów i Usług są cenami brutto podanymi w złotych. Cena Towaru nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.
 3. Informacje o Towarach i Usługach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 KC.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.
 5. Wszystkie Zamówienia objęte są obowiązkiem zapłaty ceny.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przez niego Towarów lub Usług. Klient otrzymuje automatycznie ze Sklepu potwierdzenie otrzymania Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy złożeniu Zamówienia (przyjęcie oferty Klienta) i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Towar lub Usługę w Sklepie odbywa się według wyboru Klienta:
   • przelewem bankowym na numer rachunku bankowego Sprzedawcy;
   • za pośrednictwem Paynow (szybkie przelewy, Blik, Google Pay, płatność kartą. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)
   • za pośrednictwem PayU  
 1. Dostępne płatności kartami płatniczymi:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 3. W przypadku braku zapłaty przez Klienta, Sklep może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. Brak płatności w terminie 2 Dni roboczych od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

DOSTAWA

 1. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub do paczkomatów. Klient może odebrać Towar osobiście u Sprzedawcy. Wykonanie Usługi następuje w miejscu uzgodnionym przez Sprzedawcę z Klientem.
 2. Koszty dostawy Towaru wskazane są przy podsumowaniu Zamówienia.
 3. Termin realizacji Zamówienia jest ustalany każdorazowo z Klientem po złożeniu Zamówienia. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca informuje Klienta o statusie Zamówienia wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 5. W przypadku Konsumenta Usługi oferowane przez Sprzedawcę mogą być przez niego wykonane w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży Usługi. W takim przypadku Sprzedawca informuje Konsumenta przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci on prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługi.

PRZEDSIĘBIORCY

 1. W razie zawarcia Umowy sprzedaży Towarów z Przedsiębiorcą z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 2. Przedsiębiorca po otrzymaniu Towaru zobowiązany jest sprawdzić jego stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.

REKLAMACJA TOWARÓW ORAZ ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W przypadku wad Towaru Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 KC.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar:
  1. w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu, oraz opisem wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie;
  2. na swój koszt, przy czym jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Sklep zwróci Klientowi poniesione koszty przesyłki.
 3. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z nieprawidłową Usługą.
 4. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację:
  1. dotyczącą Towaru lub Usługi w terminie 14 dni od jej otrzymania;
  2. dotyczącą Usług elektronicznych w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 6. W przypadku braków reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:
  1. listownie pod adresem: INSIPRO Jarosław Bałuka, ul. Śliczna 30/71, 31-444 Kraków,
  2. telefonicznie pod numer telefonu: 504 108 922 lub
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres insipro@insipro.pl

KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru lub zawarcia Umowy sprzedaży w odniesieniu do Usługi , składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługi jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługi.
 2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie.
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Odpowiedzialność Konsumenta obejmuje brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa ta jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności za Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów wysyłki Towaru jak i kosztów zwrotu Towaru.
 7. Zwrotu Towaru dokonuje się przesyłką na adres INSIPRO Jarosław Bałuka, Śliczna 30/71, 31-444 Kraków.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. Sprzedawca może odmówić udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów.
 2. Konsument może:
  1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  2. skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  3. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Konsument może w celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócić się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Bałuka prowadzący działalność gospodarczą INSIPRO Jarosław Bałuka, ul. Śliczna 30/71, 31-444 Kraków, kontakt: tel. +48 504108922 e-mail insipro@insipro.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji usług sprzedaży swoich Towarów lub Usług.
 3. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:
  1. w celu złożenia i wykonywania Zamówienia przez Administratora (art. 6 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością (art. 6 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 5. Podstawa przekazania danych – dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne w celu złożenia i realizacji Zamówienia. Brak jest obowiązku prawnego podania danych osobowych, ich brak nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości złożenia i realizacji Zamówienia.
 6. Administrator może przekazać dane pracownikom/zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem, w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 8. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do danych osobowych,
  2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu:
   • gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub
   • w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 1. W zakresie przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (Europejskie Obszar Gospodarczy).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych, chyba, że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu wszystkich Użytkowników, poprzez informację zamieszczoną na stronie Sklepu.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 zawierać będzie zestawienie zmian wraz terminem ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Spory z Przedsiębiorcą będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2020 roku.